מנהל חשבונות מדופלם/חשבונאי בכיר

מנהל חשבונות מדופלם

תחום החשבונאות מלווה את המגזר העסקי באופן צמוד מאוד. השינויים החלים בעולם וצמיחתם של חברות ושל המגזר העסקי במדינות המפותחות (וגם מתפתחות) גורם לדרישה הולכת וגוברת למנהלי חשבונות מוסמכים בכל הרמות. עבודתם של מנהלי החשבונות היא בעיקר עבודת ביקורת על תהליכי ההכנסות וההוצאות שיש לכל ארגון או חברה. מנהלי החשבונות רושמים באופן מסודר ועקבי את כל הפעולות החשבונאיות בארגון מכיוון שלא רק מנהלי הארגון זקוקים לחומר זה לשם תכנון ופיקוח אלא גם מכיוון שרשויות המס, הביטוח הלאומי ומע"מ נדרשים לנתונים אלו כדי למסות את הכנסות העסק וכדי לגבות ממנו את המסים המגיעים להם על פי חוק.

החשבונאי הבכיר נמנה על הצוות הניהולי בעסק ותפקידו לענות על הצורך באנשי מקצוע הבקיאים בפעילות הכלכלית המורכבת בכלל ובמערכת החשבונאית בפרט, במיוחד בכל הקשור לתחומים המשיקים לחשבונאות, כגון מיסים, מימון ותמחיר.

הכשרתם של מנהלי חשבונות בכירים

מנהלי חשבונות בכירים לומדים נושאים נוספים של מקצועות החשבונאות במשך כ-650 שעות לימוד אקדמאיות. לימודים ברמה זו נועדו למנהלי חשבונות, ליועצי מס ולאחרים המעוניינים להעשיר את ידיעותיהם בחשבונאות ובתחומים נוספים הנלמדים בתוכנית. לאחר מכן ניתן להמשיך ללימודים של רואה חשבון או יועץ מס.

תכנית הלימודים של מנהלי חשבונות בכירים

הנהלת חשבונות

כללי חשבונאות מקובלים - רישום ודיווח, דיווח לפי סוג הארגון, רכוש קבוע, השקעות, רכוש שוטף, מלאי, חייבים, מזומנים, הון עצמי, עתודות, התחייבויות לזמן ארוך ולזמן קצר, דו"ח רווח והפסד, שותפויות, משגור עסקה משותפת, מרכז וסניפים, אשראי תעודות, קבלנים, שיטה חד צדדית, הרכה בהכנסות על בסיס מזומן, פתרון בחינות.

מיסים

מס הכנסה, עקרונות הטלת המיסים, הגדרות, הכנסות, פטורים, הנחות ממס, הוצאות מותרות בניכוי, ניכויים שהתרתם מוגבלת, ניכוי פחת, ניכויים שאין להתירם, קיזוז הפסדים, מיסוי יחדי, ניכויים וזיכויים, הכנסות בני הזוג, שיעור המס ליחיד ולחברה, רווחי הון עקרונות, הוראות ניהול ספרים, ניכויים במקור עקרונות, הליכי גבייה, אחריות גבייה, אחריות נושא משרה בתאגיד, חוק עסקאות גופים ציבוריים.

מחשוב בהנהלת חשבונות

מושגים, מבוא לסביבת הפעלה של חלונות, גיליונות עבודה אלקטרוניים, מערכות הנהלת חשבונות ממוחשבת, מערכות כספיות ממוחשבות אחרות, הכרה כללית של מאגרי מידע.

חישובים מסחריים

מושגי יסוד, מדדים, הפרשי שער, ריבית פשוטה לרבות לוחות סילוקין וריבית אפקטיבית, ריבית על יתרות בחשבונות עו"ש, קרדיטוריים ודביטוריים, ניכיון שטרות, זמן פירעון ממוצע, ריבית דריבית, ערך עתידי וערך נוכחי, ניתוח כדאיות השקעות, ניירות ערך, יבוא ויצוא, רווח גלום ורווח נקי כאחוז ממחיר הקניה או המכירה, פתרון בחינות.

חשבונאות ניהולית / תמחיר

חשבונאות העלות - מהות, תמחיר, מטרות, סוגי עלויות ומיונן, עבודה, חומרים ישירים ועקיפות, הבחנה בין תמחיר היסטורי ותמחיר תקן, הבחנה בין תמחיר הזמנות ותמחיר לפי תהליכים, הבחנה בין תמחיר ספיגה לבין תמחיר ישיר, נקודת איזון, ניתוח מכירות ורווחים, דו"חות תמחיר, כללי, חשבונאות תמחירית וחשבונאות פיננסית, פיתרון בחינות.

דיני עסקים

דיניי חוזים, הגבלים עסקיים, חוזים אחידים, דיני תאגידים, שותפויות, חברות ותאגידים אחרים, שטרות ושקים לסוגיהם, דיני עבודה - הסכמים קיבוציים, שעות עבודה ומנוחה, חופשה שנתית, הגנת שכר ופיצויים, פתרון בחינות.

עקרונות תורת המשק והסחר

הארגון הפנימי של הפירמה, צורות התארגנות של פירמות, שיטות שכר, שכר עידוד, הסכמים קיבוציים, בוררות, הטבות ותנאים סוציאליים לעובדים, מימון פעולות הפירמה, הון עצמי והון זר, סחר פנים וחוץ, ביטוחי חובה ורשות, הממשלה כגורם מפקח ומכוון במשק, מבקר המדינה, מונחים מקובלים ונפוצים במסחר בנקאות ובפעילות המשקית בישראל, פתרון בחינות.

ההסמכות ותעודות של מנהלי חשבונות מדופלמים

תעודת חשבונאי בכיר מדופלם תוענק ע"י הוועדה המקצועית לבחינות למנהלי חשבונות בכירים בשיתוף לשכת רואי חשבון בישראל למועמד שעמד בהצלחה בבחינות החיצוניות בכל המקצועות.

משה כהן הנו מנהל חשבונות מדופלם/חשבונאי בכיר, צרו כאן קשר וקבלו שירותי הנהלת חשבונות מעולים ובראש שקט עוד היום...