הקריטריונים לקבלת החזר מס לשכירים (נכון ל-31/12/13)


 1. האפשרות להגיש בקשה להחזרי מס לשכירים

  1. שכיר/ה או גמלאי/ת או כל אדם שאיננו חייב בהגשת דוח למס הכנסה יכול לבקש החזרי מס לשכירים.

  2. במידה ומדובר בזוג נשוי - על שני בני הזוג לצרף מידע על כלל הכנסותיהם.

  3. זוג נשוי כאשר אחד מבני הזוג עצמאי והשני שכיר - לא ניתן להגיש בקשה להחזרי מס לשכירים רק לבן הזוג השכיר (היות וממילא הדוח השנתי המוגש ע"י בן הזוג העצמאי כולל את הכנסת בן הזוג השכיר). כן ניתן להגיש בקשה פרטנית להחזרי מס של בן הזוג השכיר, לתקופה שלפני נישואיו (בהנחה של שש שנות מס אחרונות בתוקף - ראה סעיף 1.4 להלן)

  4. ניתן להגיש בקשה להחזרי מס בעבור שש השנים האחרונות או חלקן, בלבד.

  5. האפשרות להגיש בקשה להחזרי מס כשמה כן היא, אפשרות. יחד עם זאת ועל פי פקודת מס הכנסה,

  6. אם הנכם שכירים ששכרכם החייב במס בשנה מסויימת הנו מעל התקרה השנתית שנקבעה, הנכם מחוייבים בהגשת דוח למס הכנסה, בכל מקרה, גם אם לא צפוי החזר מס.

 2. מירב האפשרויות היכולות לזכות אתכם בהחזר מס

 1. ראשית יש לוודא ששילמתם מס הכנסה. ניכויי מס הכנסה יכולים לכלול

  1. מס הכנסה שנוכה ממשכורת.

  2. מס הכנסה שנוכה מגמלה / פנסיה.

  3. מס הכנסה שנוכה מפיצויי פרישה שהתקבלו

  4. מס הכנסה שנוכה מפדיונות של תגמולים מחברת ביטוח, סכומים חד פעמיים שהתקבלו מקרן פנסיה, סכומים חד פעמיים אחרים מכל מקור שהוא.

  5. מס הכנסה שנוכה מסכומים חד פעמיים שקיבלת.

  6. מס הכנסה שנוכה מרווחי הון על ניירות ערך סחירים בבורסה לניירות ערך ומריביות עם פקדונות ותכניות חסכון.

  7. מס הכנסה שנוכה מרווחי הון אחרים - למשל פדיון מניות שאינן נסחרות.

  8. תשלום מס שבח בגין מכירת נכס מקרקעין - למשל מכירת נכס שנתקבל בירושה, מכירת דירת מגורים ללא פטור ממס שבח.

  9. מס הכנסה שנוכה מעבודה נוספת של השכיר/ה או כתשלום נוסף עבור עבודת השכיר - לדוגמא מתן הרצאות ע"י מורה/רופא, קבלת ימי מחלה מקרן פנסיה/ביטוח וכיו"ב.

  10. כל תשלום אחר שאיננו מוזכר לעיל ואשר נוכה ממנו מס הכנסה.

 2. לאחר שוידאת כי שילמת מס הכנסה, נסקור להלן את מירב האפשרויות שיכולות למקסם את החזרי המס שלך

  1. עבודה בחלק מחודשי השנה בלבד - יש לשים להכנסות אפשריות מביטוח לאומי שהתקבלו בתקופה בה לא עבדת. תשלומים לקופת גמל / ביטוח חיים באופן פרטי - כאן נקבעו תקרות לזיכוי וניכוי אפשריים הקשורות במבנה השכר וההטבות הסוציאליות שלכ מהמעביד. הפסדים שנוצרו מפעילות בניירות ערך סחירים.

  2. זיכויים מיוחדים שנקבעו בחקיקה:

   1. נקודות זיכוי לחייל משוחרר -במשך 3 השנים הראשונות לשחרור.

   2. נקודות זיכוי בעבור ילד/ה לקוי למידה או ליקוי התפתחותי.

   3. נקודת זיכוי לאישה לא עובדת - בתוקף לגמלאים או עד שנת 2004 בלבד.

   4. נקודת זיכוי לגרוש המשלם מזונות.

  3. אפשרות לפריסת הכנסות, פריסת פיצויי פרישה וכיו"ב - מחייב הגשת דוחות למס הכנסה לכל שנות הפריסה. אפשרויות לתכנוני מס פנימיים בתוך התא המשפחתי. דרישה כהוצאה תשלומי הוצאות השתלמות מקצועית, תשלומי שכר טרחה מקצועי לצורך טיפול בענייני מס הכנסה והגשת דוחות, תשלומי הוצאות הכרוכות בייצור הכנסה.